МНС Ромни. 2 Спеціальний регіональний центр швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

Головна Освітні послуги Освітній процес
Освітній процес
Четвер, 12 грудня 2019, 18:19

НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методичний кабінет

Методичний кабінет центру є організаційним інформаційно-ресурсним центром методичної роботи з педагогічними працівниками.

Мета діяльності методичного кабінету створен­ня інформаційно-методичної бази для педагогічних працівників, забезпечення умов для проектування їх самоосвітньої діяльності та вдосконалення рівня професійної кваліфікації.

Основні завдання діяльності методичного кабінету центру:

 • надання допомоги педагогам у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності;
 • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності й удосконалення фахової підготовки педагогів;
 • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращих педагогічних досвідів та освітніх технологій;
 • активізація видавничої діяльності педагогічних працівників;
 • надання адресної мето­дичної допомоги, організація наставництва та стажування;
 • проведення діагностичної та моніторингової діяльності з визначення стану якості навчально-виховного процесу та освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівників;

У методичному кабінеті центру створено умови для самостійної та індивідуальної роботи педагогічних працівників. Саме тут вирішуються питання організації та проведення педагогічних виставок, творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій.

Робота методичного кабінету сприяє участі педагогів у науково-методичній та експериментальній роботі, впровадженню у практику педпрацівників передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання.

У методичному кабінеті систематизовані матеріали згідно Положення про методичний кабінет навчального закладу:

 • Конституція України, Закони про освіту, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки  України, Департаменту науки і освіти Сумськоїобласної державної адміністрації,
 • документація методичних комісій центру (плани роботи, протоколи засідань,тексти виступів, розробки уроків тощо);
 • графік проведення методичних заходів з педагогами закладу;
 • науково-методична література;
 • банк даних (досвід роботи, розробки уроків, роздатковий матеріал тощо).

У кабінеті проводяться засідання методичної ради, методичних комісій педагогів, атестаційної комісії, інструктивно-методичні наради педагогів. Методичний кабінет оснащено постійно діючими та змінними стендами, комп’ютером, принтером, ксероксом, Інтернет – з’єднанням.

Єдина науково – методична проблема :

Організація навчального процесу та роботи методичного кабінету

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ - переглянути...

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ - переглянути...

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ - переглянути...

ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ - переглянути...

ПЛАН РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ - переглянути...

РІЧНИЙ ПЛАН - переглянути...

 

Графіки проведення відкритих занять, позааудиторних заходів та написання ДКР -

Атестація педагогічних працівників

Типове положення -

Кваліфікаційні характеристики професій (посад) -

План атестації працівників -

Про результати атестації -

НОРМАТИВНО_ПРАВОВА БАЗА

Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти, за якими здійснюється навчання:

5169 Рятувальник-кінолог СП(ПТ)О 5169.О.84.25 – 2019 переглянути...

План-графік професійної  підготовки з робітничих професій "Рятувальник - кінолог" та "Водолаз" МЦШР ДСНС України на 2021 календарний рік

Робочі навчальні плани

5169 Рятувальник-кінолог

 

 

 

7216 ВОДОЛАЗ

 

 

 

 

Освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників 5169 Рятувальник-кінолог - переглянути...

Освітньо-кваліфікаційні характеристики

5169 «Рятувальник-кінолог»  -

Загальнопрофесійна підготовка - базовий блок

Робочі  навчальні  програми  предметів з підготовки кваліфікованих робітників з професії : 5169 «Рятувальник-кінолог»

«Основи надання домедичної допомоги»  -

«Основи правових знань у сфері цивільного захисту» -

«Основи трудового права в професійній діяльності» -

«Основи охорони праці, промислової пожежної безпеки, виробничої санітарії» -

«Основи матеріалознавства»-

Професійно-теоретична підготовка

 

Аварійно-рятувальна техніка й обладнання -

Проведення пошуково-рятувальних робіт на місці події -

Основи анатомії та фізіології собак -

Порядок розведення собак -

Основи дресирування -

Психологічна підготовка -

Професійно-практична підготовка

Робоча навчальна програма з виробничого навчання Вставить файл «»

Виробниче навчання - це процес і навчальний предмет у системі професійної підготовки. Його можна розглядати як складник професійної освіти; підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників безпосередньо на виробництві; частину трудового навчання, виховання і професійної орієнтації в середніх загальноосвітніх школах. Для виробничого навчання, як складника навчального процесу, характерні специфічні цілі, завдання, зміст, форми, методи та засоби навчання.

Основу змісту предмета "Виробниче навчання" становлять головні елементи виробничого процесу (в умовах майстерень, цехів та відділів підприємств тощо). Вони пов'язані не тільки між собою, а й з педагогічними принципами і методами виховання особистості, а також психофізіологічними особливостями професії, віковими можливостями студентів/учнів.

Виробниче навчання включає теоретичну частину - знання з основ наук, техніки, технології, організації та економіки конкретної галузі й окремих виробництв; уміння застосовувати ці знання у професійній діяльності; практичну частину (метою якої є залучення студентів/учнів до виробничого процесу): вступ до спеціальності; навчально-виробничу роботу в майстернях, лабораторіях, на полігонах училищ, у навчальних та виробничих цехах і відділах підприємств; виробничу практику.

Виробниче навчання охоплює від 20- 30 % (для середньої спеціальної освіти) до 50 % (для професійно-технічної освіти) навчального часу.

Виробниче навчання як навчальний процес здійснюється майстрами виробничого навчання. Важливе завдання професійної підготовки - наблизити виробниче навчання до реального виробництва.

Мета - підготувати здобувачів освіти  до самостійного трудового життя, швидкої адаптації в реальних виробничих умовах, жорсткої конкуренції на ринку праці. В умовах ринкових відносин система виробничого навчання, з одного боку, має швидко реагувати на зміни потреб виробництва в робітниках певної кваліфікації і спеціалізації, а з іншого - надати робітникам можливість навчатися залежно від їх інтересів. Розв'язати це завдання допомагають сучасні тренажери (комплексні, універсальні тощо), електронно-обчислювальна техніка" спеціальні майстерні, лабораторії, навчальні науково-виробничі комплекси, які дають змогу значною мірою імітувати виробничий процес. Доцільно створювати такі ситуації, щоб здобувачі освіти  мали можливість творчо підходити до вирішення практичних завдань, самостійно знаходити їх оптимальні рішення.

До загальних закономірностей виробничого навчання належать: професійна зумовленість, пов'язана з наявністю багатьох професій та професійних груп; взаємозв'язок виробничого, навчального та виховного процесів; взаємодія між людиною і технікою; інтелектуалізація професійної діяльності кваліфікованих робітників; поєднання та раціональне чергування систем виробничого навчання на окремих етапах навчання; політехнічна і професійна спрямованість продуктивності праці; поєднання професій та оволодіння декількома спеціальностями; єдність соціальних, професійних та індивідуальних якостей особистості.

Виробниче навчання має характерні особливості. Його основу становлять загальноосвітні, загальнотехнічні та спеціальні знання, професійні вміння та навички. Фундаментальними принципами процесу виробничого навчання є інтеграція та диференціація загальноосвітніх і професійних знань, кооперація трудової діяльності, політехнізм, комплексність видів робіт, системність навчання тощо. Ефективність системи виробничого навчання забезпечується органічним зв'язком з підприємствами, якщо базові підприємства та установи надають необхідне устаткування, матеріали; забезпечують робочі місця та кваліфікованих спеціалістів для консультування.

Основні напрями виробничого навчання - створення умов для здобувачів освіти для оволодіння виробничими процесами, соціально-економічними, науково-технічними та професійними знаннями, передовим досвідом; виховання конкурентоспроможного фахівця, підготовленого до різноманітної діяльності. Критерій професійної підготовленості майбутнього спеціаліста - кваліфікація, а головні її показники - професійна мобільність, володіння декількома професіями, здатність до зміни виду роботи.

Виробниче навчання може здійснюватися безпосередньо на підприємстві, у спеціальних навчальних центрах, а також у системі середньої та вищої спеціальної освіти.

На підприємстві виробниче навчання здійснюється власними силами. Тоді його можна розглядати як практичне і теоретичне навчання за обраним фахом у процесі виробничої діяльності. Якщо виробниче навчання здійснюється поза межами підприємства, то роль замовника фахівців полягає у визначенні не тільки кількості спеціалістів, але й напрямів навчання, що закріплюється у відповідних договорах на підготовку кадрів1.

Виробниче навчання в навчальних майстернях здійснюється через моделювання видів професійної діяльності. В умовах підприємств навчальний процес включається до виробничого. Основна форма виробничого навчання в навчальному закладі - урок, а на підприємстві - навчально-виробнича робота та виробнича практика. Проміжна організаційна форма - лабораторно-практичні заняття, що забезпечують взаємозв'язок теоретичного й виробничого навчання. У структурі занять домінують вправи, що включають інструктажі майстра виробничого навчання (ввідний; поточний, в основному індивідуальний; заключний).

Розроблено різноманітні типи систем виробничого навчання. Вони єдині для всіх спеціальностей, але застосовуються з урахуванням специфіки професії.

Урок виробничого навчання професія 5169 «Рятувальник-кінолог»

 

Рятувальник-хімік

Державний освітній стандарт "Рятувальник-хімік"

Робочі навчальні плани

РНП птн

РНП ПтР

РНП 3 класу

РНП 2 класу

РНП 1 класу

РНП вищої категорії

Рятувальник-верхолаз

Робочі навчальні плани

ПТН РВ

ПрП РВ

ПК 3 клас

ПК 2 клас

ПК 1 клас

ПК вища категорія

 

Зона відповідальності

 

Анонс

1

1Счетчик тИЦ и PR