МНС Ромни. 2 Спеціальний регіональний центр швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

Головна Культура Доброчинність Громадська організація "Служу народу України"
Громадська організація "Служу народу України"

 

У 2013 році у Центрі створена та успішно функціонує ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «CЛУЖУ НАРОДУ УКРАЇНИ». Організація була утворена для більш ефективного патріотичного виховання молоді і сприяє еконо­мічному, історико-культурному  та духовному становленню України, миру і злагоди у суспільстві та вирішенню статутних завдань Організації.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «CЛУЖУ НАРОДУ УКРАЇНИ», далі Організація, є громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах діючих співробітників державних силових структур, якщо це не суперечить Положенню про проходження служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учас­ників бойових дій, ветера­нів служби цивільного захисту, військової служби, органів внутрішніх справ.

1.2.Організація  діє на принципах: добровільності; самоврядування; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу її членів і учасників; прозорості, відкритості, публічності  та  єдності їх інтересів для реалізації мети і за­вдань, передбачених цим Статутом Організації.

1.3. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України та Законів України: Про громадські об'єднання; Про захист персональних даних; Про засоби запобігання і протидії корупції, та інших законодавчих і нормативно-правових актів України та  Статуту Організації.

1.4. Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.5.  Незалежна від будь-яких політичних партій та рухів Організація бере участь у суспільному жит­ті держави, постійно співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування у взаємодії із громадськими об’єднаннями: ветеранськими, профспілковими, екологічними, оздоровчими, а також  юридичними і фізичними особами, головними напрямками діяльності яких є сприяння еконо­мічному, історико-культурному  та духовному становленню України, миру і злагоди у суспільстві та вирішенню статутних завдань Організації.

1.6. Організація не може мати воєнізованих формувань, їй не можуть надаватись владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

1.7. Організація в межах своїх повноважень сприяє розро­бленню проектів законодавчих та нормативно-правових актів, представляє і захищає законні інтереси своїх членів у державних органах влади, органах місцевого самовряду­вання, громадських об'єднаннях та здійснює інші дії в межах законодавства України.

1.8.Організація веде передбачене відповідними норматив­ними актами діловодство, в установленому порядку звітує про свою діяльність перед державними статистичними, фінансовими, податковими органами.

1.9. Членство в Організації не сумісне з проявами щодо ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини.

 

 

  1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1.Організація набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації, має самостійний ба­ланс, рахунки в установах банків і державному казначействі, круглу печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються правлінням Організації.

2.2.Організація має власну символіку: емблему, прапор і девіз, а також   нагородні і заохочувальні відзнаки,  та власні символи, положення про які, їх описи і зразки затверджуються Президією Організації.

Символіка Організації підлягає реєстрації в установлено­му законодавством України порядку Державній реєстраційній службі України.

2.3.Організація має відокремлене майно, може від свого імені укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести відповідні обов'язки, захищати свої законні інтереси й інтереси членів Організації у державних органах  влади і органах  місцевого само­врядування інших установах і організаціях, бути позивачем і відповідачем у судах.

2.4.Діяльність Організації поширюється на територію України.

Повне найменування Організації – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «CЛУЖУ НАРОДУ УКРАЇНИ».

Скорочене найменування Організації – ГО «CЛУЖУ НАРОДУ УКРАЇНИ».

Місце  знаходження Організації   -  поштова   адреса:   Україна,   42001,

м. Ромни, вул. Маяковського, 64.

 

3. МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Основною метою діяльності Організації є:

Патріотичне виховання молоді. Всебічне сприяння соціальній адаптації та провадженню екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, історико-культурної, освітньої, наукової діяльності й інших подібних послуг для співробітників та ветеранів державних силових органів та Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

сприяння формуванню і вираженню волі членів Організації, щодо забезпечення соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, задоволення та захисту законних прав: соціальних, правових, економіч­них, пенсійних, медичних, творчих, інтелектуальних, історичних, національно-культурних, вікових та інших спільних інтере­сів своїх членів.

 

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Пріоритетними напрямками діяльності Організації щодо впровадження соціальної, гуманітарної, історичної, культурної і молодіжної політики держави є: у сфері соціальної політики – діяльність Організації щодо задоволення соціально-економічних та соціально-правових потреб і інтересів членів організації, членів їх сімей, а також їх підтримки, захисту та соціальної реабілітації,надання посильної допомоги у вихованні дітей сиріт,та в їх підготовці, та адаптації до дорослого життя;

у сфері гуманітарної політики – цілеспрямована діяльність щодо надання посильної допомоги з питань навчання, виховання, психологічної підготовки особового складу державних силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, їх духовного, культурного та фізичного розвитку, формування у них особистості і високих професійних та моральних якостей, конституційних прав і свобод, утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті, орієнтація як на національні, так і загальнолюдські цінності, визнання їх пріоритетності;

у сфері історичної політики – діяльність членів організації  щодо відродження і розвитку славних традицій військової та рятувальних служб, створення умов у суспільстві для забезпечення їх загального розвитку, вивчення та висвітлення історії їх заснування і функціонування, ефективного розвитку музейної справи, комплектування музейних зібрань;

у сфері культурної політики – сприяння щодо розвитку культури української нації, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, реалізації прав членів Організації на доступ до культурних цінностей, а також до аматорського і професійного мистецтва, надання підтримки колективам художньої самодіяльності, окремим виконавцям, митцям, сприяння у проведенні фестивалів огляду героїко-патріотичної пісні;

у сфері молодіжної політики – сприяння в організації та проведенні заходів з патріотичного виховання підростаючого покоління, учнів, студентів, курсантів навчальних закладів, популяризації та пропаганди основ здорового й безпечного способу життя серед молоді,створенню та розвитку спортивних секцій, розвиткові прикладних видів спорту, створення соціально-престижного образу військового, працівника внутрішніх справ, рятувальника та популяризація цієї професії.

 

5. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Для досягнення основної мети Організація забезпечує ви­конання наступних завдань та функцій:

сприяння вихованню морально та фізично здорового покоління,вихованню у молоді та членів Організації патріотичної,національної свідомості,підготовка молоді до служби в державних силових структурах та

Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

сприяння та участь членів Організації у здійсненні програм і проектів, що спрямовані на всебічну підтримку національної без­пеки України та подальшого розвитку Єдиної системи цивільного захисту України;

сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм ,що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;

сприяння соціальній адаптації звільнених в запас і членів їх сімей,отримання ними цивільної професії.

сприяння розвитку і зміцнення стосунків з представниками Міністерства оборони,інших силових структур, Державної служби України з надзвичайних ситуацій по питанням патріотичного виховання молоді та членів Організації, розвитку спортивної та громадської роботи, підтриманню правопорядку,сприянню боротьбі зі злочинністю,екстремізмом та проявами тероризму;

сприяння в організації та здійсненні заходів щодо підтримки особового складу державних силових структур і працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які постраждали при виконанні службового обов'язку при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

 

сприяння та участь у пропаганді славетних героїчних традицій людей у погонах при проведенні урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій і ювілейних дат.

 

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

6.1. Відповідно цього Статуту Організація у встановленому законодавством України порядку здійснює:

представлення та захист своїх прав і інтересів, а також відстоювання прав та інтересів членів Організації у державних органах влади, органах місцевого самоврядування та інших організаціях і устано­вах держави;

повноваження відповідно до законодавства України щодо соціального і правового захисту ветеранів, членів їх сімей, , членів сімей загиблих при виконанні службового обов’язку співробітників і працівників та членів сімей, померлих співробітників при безпосередньому несенні служби в підрозділах;

організацію і проведення заходів зі збору, аналізу, систематизації, пропаганди та розповсюдження інформації щодо діяльності Організації; її ідей, цілей і завдань популяризації свого іміджу, символіки тощо.

6.2. Організація для досягнення своєї мети і виконання завдань статутної ді­яльності у встановленому порядку користується правом:

створювати на території України   осередки Організації:

вносити відповідні пропозиції до державних органів влади, органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій з питань, що стосуються мети та завдань Організації;

засновувати засоби масової інформації та проводити масові заходи,.

одержувати від органів державної влади, та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;

виконувати інші повноваження, які не суперечать за­конодавству України.

.

 

7. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Організація здійснює свою діяльність відповідно до на­ступних принципів:

повага до особистої гідності та думки кожного члена Організації;

колективність у роботі, коле­гіальність у прийнятті рішень, особиста відповідальність керівників за їх реалізацію, а кожного члена Організації - за доручену справу;

можливість вільної дискусії, повна гласність у роботі керівних органів Організації;

повага прав більшості й меншості членів Організації, прийняте більшістю рішення обов'язкове для виконання всіма членами Організації;

періодична звітність керівних органів Організації, про свою діяльність;

меншість має право відстоювати свої позиції на зборах, конференціях, фіксувати свою думку у протоколах, вимагати повторного розгляду спірних питань;

самостійно здійснювати управління діяльністю Організації відповідно до її мети, визначати напрями діяльності;

невтручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування в діяльності Організації, крім, визначених законом;

самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом та Статутом України;

право всіх членів Організації мати вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняття Організацією рішення та здійснені заходи, а також обов’язок Організації забезпечувати такий доступ.

7.2. Місцеві осередки Організації, як правило, діють без права юридичної особи і легалізують свою діяльність відповідно до законодавства України шляхом повідомлення до місцевого управління юстиції міста, або району у відповідному регіоні України.

7.3.   Вибори керівних органів управління  в  осередках Організації проводяться відкритим голосуванням. Рішення конференцій, зборів та керівних органів управління приймаються простою більшістю голосів.

7.4. Оновлений склад цих керівних органів управління щороку розглядається і затверджується рішенням чергових зборів на місцевому чи функціональному рівнях або на конференції територіального  рівня.

 

8. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Членом громадської організації «Служу народу України» можуть бути громадяни України незалежно від на­ціональності, політичних переконань, віросповідання, які є діючими співробітниками державних силових структур,якщо це не суперечить Положенню про проходження служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,ветерани та пенсіонери цих структур,що визнають Статут Організації, підтримують та сприяють досягненню мети та здійснення завдань Організації .

8.2. Прийом у члени Організації здійснюється за рішен­ням керівного органу Організації  із заповненням вступаючим анкети та письмової заяви з подальшим внесенням відповідних відомостей у Реєстраційну книгу членів Організації.

8.3. Фіксованими членами Організації є, сім’ї загиблого,  при виконанні службового обов’язку працівника та сім’ї померлого співробітника при несені служби.

8.4. Індивідуальними членами Організації можуть бути - громадяни України, що проходять службу в підрозділах МО України, органах внутрішніх справ та працівники  пожежно-рятувальних підрозділів,якщо це не суперечить Положенню про проходження служби, пенсіонери служби цивільного захисту, військової служби, органів внутрішніх справ (далі - громадяни), які визнають Статут Організації та сприяють виконанню мети і завдань Організації.

8.5.   Колективними членами Організації можуть бути спо­ріднені громадські організації, трудові колективи підприємств, установ, закладів і організацій, які визнають Статут Організації та сприяють виконанню її мети і завдань та уповноважені, за рішенням своїх колективів, брати участь у всіх заходах, що здійснюються Організацією.

Прийом у колективні члени Організації проводиться правлінням Організації­ на підставі їх письмової заяви та рішення зборів відповід­них колективів підприємств, установ, закладів і організацій.

Колективні члени Органіізації можуть реалізовувати свої права і обов'язки через своїх уповноважених представників.

8.6.  Не можуть бути членами Організації особи засуджені за кримінальні злочини, а також особи, що вчинили провини, які плямують звання громадянина України.

8.7. Функціональні та місцеві осередки Організації у своїх межах можуть встановлюва­ти сплату членських внесків. Їх розмір та порядок внесення визначаються на загальних зборах місцевого осередку Організації

Одержані грошові внески залишаються виключно у місцевому осередку Організації і використовуються на її потреби та надання допо­моги членам Організації, які її потребують.

У разі припинення членства в Організації членські та інші внески не повертаються, якщо відповідний осередок Організації не прийняв інше рішення.

8.8. Членам Організації може видаватись, на підтвердження їх членства, посвідчення, форма якого затверджується правлінням Організації, а колективному члену Організації – свідоцтво встановленого зразка та укладається відповідна угода про партнерство та співробітництво.

8.9. Порядок припинення членства в Організації

Вихід з Організації вільний і проводиться за письмовою або усною заявою члена Організації, всі члени Організації- рів­ноправні.

Член Організації може бути виключений з її рядів, якщо він не виконує обов'язки чле­на Організації, своїми діями, або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації та її фінансовому стану. Рішення про виключення члена Організації із її складу приймається  виключно місцевим осередком організації або вищестоя­щим статутним органом Організації.

За виключеним членом Організації зберігається право у місячний термін звернутися з апеляцією до відповідного керівного органу Організації.

.

 

9. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1.    Члени Організації мають право:

обирати і бути обраним до складу керівних органів управління Організації, висувати до зазначених органів Організації своїх представників;

брати участь у вирішенні питань, що розгляда­ються на засіданнях керівних органів Організації, до складу яких вони обрані;

вносити пропозиції до керівних органів Організації всіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

на участь у зборах та засіданнях керівних органів Організації, коли розглядається їхня справа;

користуватися послугами та пільгами, які може надавати Організація, а також на захист Організацією свого соціального стану;

брати участь в усіх масових заходах, які проводяться Організацією;

вільно вступати до Організації і вибувати з неї за власною усною або письмовою заявою;

знати місце знаходження, умови зберігання та доступу до бази своїх персональних даних, які зберігаються в керівному органі Організації та застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.2.   Члени Організації зобов'язані:

сприяти виконанню мети і завдань Організації;

брати активну участь у діяльності Організації та в проведенні заходів щодо патріотичного виховання підростаючого покоління та молодих співробітників органів і  підрозділів державних силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій

дотримуватись вимог Статуту та інших керівних документів Організації, виконувати рішення її керівних органів і взятих на себе зобов'язань;

всебічно сприяти авторитету Організації та дотримуватись норм моралі;

регулярно сплачувати членські внески.

9.3. За невиконання статутних вимог до члена Організації застосовуються відповідні громадські стягнення: по­передження, догана та виключення з членів Організації. Рішення про громадське стягнення приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні керівного органу управління Організації.

Члени Організації, які вчинили дії, що ганьблять честь члена Організації, або громадянина, можуть бути виключені з лав Організації за рішенням правління Організації.

 

10. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1. Організація будується за територіаль­ним, відповідно до адміністративно-територіального устрою України, та функціональним, відповідно до структури підрозділів державних силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій  принципами і складається з територіальних, функціональних та місцевих осередків, які оформляються протоколом відповідного зібрання –конференцій ,або загальних зборів членів Організації.

осередки Організації, у своїй діяльності керуються цим Статутом, Положенням про загальні засади побудови осередків Організації,

10.2. Центральними органами управління Організації є: конференція голів територіальних і функціональних осередків Організації, правління Організації, ревізійна комісія та наглядова рада Організації.

10.3. Вищим керівним органом Організації є конференція голів територіальних та функціональних осередків Організації за участю уповноважених представників колективних та почесних її членів (далі - конференція), яка за рішенням правління Організації збирається не рідше одного разу на рік. За надзвичайних обставин або на вимогу не менше 1/3 осе­редків Організації - правління Організації скликає позачергову конференцію.

Звітно-виборча конференція Організації проводиться один раз на п'ять років у такому ж складі та за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

10.4. Кількісний склад представництва (делегатів) на конферен­цію Організації від колективних та почесних членів Організації, з правом вирішального голосу, визначається рішенням правління Організації, а на територіальному рівні - рішенням правління територіального осередку Організації.

Конференція вважається правомочною, якщо у її роботі беруть участь не менше 1/2 делегатів членів Організації.

10.5. Рішення конференції приймається простою більшістю голосів делегатів, присутніх на конференції, а з питань за­твердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень до нього, припинення діяльності Організації приймається, якщо за них проголосували не менш 2/3 зареєстрованих делегатів. Про зміни назви, Статуту, керівних органів управління Організації, їх адреси, і місце знаходження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації,правління Організації інформує орган виконавчої влади, на який  відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об’єднань.

10.6. Роботою конференції Організації керує голова Організації. Про час, місце скликання та питання порядку денного, що будуть розглядатися на конференції,  голови територіальних і функціональних осередків, колективні члени Організації та почесні її члени повідомля­ються не пізніше одного місяця до дати проведення кон­ференції, а в разі скликання позачергової конференції - не пізніше 10 (десяти) діб.

10.7. Конференція Організації скликається для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;

перейменування Організації та зміни її адреси;

визначення та затвердження основних напрямків діяльності Організації;

обрання на п'ять років голови Організації, який одночасно є головою правління Організації.

обрання членів правління і ревізійної комісії Організації з терміном їх повноважень на п'ять років та визначення їх кількісного складу.

заслуховування і затвердження звітів голови Організації та голови ревізійної комісії  та голови наглядової ради організації за період між конференціями

припинення діяльності Організації та створення, у разі її ліквідації, ліквідаційної комісії і затвердження лік­відаційного балансу;

реалізація права власності на використання майна і коштів у разі припинення діяльності Організації;

прийняття рішення з будь-яких інших питань ді­яльності Організації.

10.8. Постійно діючим керівним органом управ­ління Організації є її правління, яке обирається конференцією із авторитетних та активних членів організації терміном на п'ять років.

До складу правління Організації входять голова Організації, який очолює правління Організації, заступник голови правління з організаційної роботи,та три члени правління. На свої засідання правління Організації зби­рається у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

10.9. Основною формою роботи правління Організації є її за­сідання. Засідання правління проводить голова Організації або за його дорученням заступник голови правління з організаційної роботи Організації. Засідання є правомочним, якщо на них присутні не менше 1/2 її складу.

10.10. Рішення правління Організації приймається відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на її засіданні членів правління організації. За рівною кількістю голосів голос голови Організації є вирішальним.

10.11. У період між конференціями правління Організації, у разі потреби, в межах, визначених конференцією, може за пропозицією голови Організації кооптувати до свого складу авторитетних членів Організації, а також виводити із складу правління та ревізійної комісії організації тих її членів, що не беруть активної участі в її роботі або втратили зв'язок з Організацією.

10.12. Правління Організації:

організовує виконання Статуту Організації та рішень конференції організації;

координує і спрямовує діяльність територіальних та функціональних осередків Організації, надає їм організаційно-методичну допомогу;

забезпечує участь членів Організації у виборах керівних органів управління Організації;

організовує підготовку й проведення конференції з головами територіальних і функціональних осередків Організації за участю уповноважених представ­ників від колективних та почесних її членів.;

заслуховує звіти голів територіальних і функціональних осередків Організації;

приймає рішення про припинення або зупинення діяльності статутних органів управління осередків Організації усіх рівнів;

розглядає заяви, скарги та апеляції членів осередків  Організації усіх рівнів;

затверджує кошторис витрат Організації і здійснює фінансове та господарське управ­ління майном і коштами Організації;

засновує або ліквідовує друковані, електронні та інші засоби масової інформації Організації;

розпоряджається коштами і майном Організації на підставі рішення конференції й надає право підпису фі­нансових документів голові Організації;

здійснює контроль за виконанням фіксовани­ми, індивідуальними та колективними членами Організації Статуту Організації, Положення про загальні засади побу­дови  осередків Організації, приймає рішення щодо прийому або виключення із членів Організації її фіксованих, індивідуальних чи колективних членів;

приймає рішення щодо захисту законних ін­тересів Організації та її членів у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і закладах та громадських об’єднаннях з питань покращення соціально-побутових умов членів Організації та членів їх сімей;

приймає рішення щодо заохочення членів Організації коштами, цінними подарунками, нагородними відзна­ками та іншими винагородами,

затверджує символіку Організації, зразки до­кументів, печатки, штампи, нагородні відзнаки та іншу атри­бутику Організації з подальшим поданням їх на реєстрацію до органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об’єднань.

 

10.13. Голова Організації

обирається конференцією Організації на термін п'ять років. Відкриває, веде і закриває роботу конференції Організації;

вносить на розгляд конференції Організації про­позиції щодо кількісного та персонального складу правління Організації. Організовує і спрямовує роботу правління Організації, скликає й веде її засідання;

вносить на розгляд конференції Організації кан­дидатури першого заступника, , секретаря і членів правління Організації та після їх затвердження розподі­ляє обов'язки між ними за основними напрямками роботи Організації;

відповідає за роботу правління Організації, друкованого органу Організації та здійснює реєстраційні дії;

без доручення представляє Організацію у відносинах з органами державної влади, та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами незалежно від форм власності;

підписує рішення конференції і правління Організації інші документи (накази, розпорядження), які є обов'язковими для виконання всіма членами осе­редків Організації та співробітниками керівного органу управління Організації;

здійснює загальне керівництво Організацією, від імені організації підписує господарські договори та фінансові документи, здійснює розпорядчі функції щодо коштів та майна Організації;

затверджує зразки символіки, почесних і нагородних  відзнак, печаток, штампів, бланків та іншої атрибутики Організації;

затверджує кошторис видатків Організації та звітує перед конференцією про діяльність правління Організації та вико­ристання коштів і майна Організації;

вирішує інші питання, які не врегу­льовані Статутом Організації;

у своїй діяльності голова Організації є підзвітним, під­контрольним і відповідальним перед конференцією Організації;

10.14. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює ревізійна комісія Організації.

10.15. Ревізійна комісія Організації, її кількісний та персо­нальний склад обирається та переобирається конференцією Організації на термін дії правління Організації. У своїй діяльності ревізійна комісія керується Статутом Організації, Положенням про Ревізійну комісію Організації, та Положенням про загальні засади побудови осередків організації, вона підконт­рольна та підзвітна конференції голів територіальних та функціональних осередків Організації.

10.16. Рішення ревізійної комісії Організації вважається право­мочним, якщо за нього проголосувало не менше половини її членів.

10.17. До членів ревізійної комісії не мають права входити члени правління Організації.

10.18.         Ревізійна комісія Організації

обирає голову та, при потребі, заступника голови ревізійної комісії на термін дії комісії;

контролює дотримання Статуту Організації, загальні засади побудови осередків Організації, фінансової дисципліни керівними органами  управління Організації та ви­конання ними статутних рішень;

здійснює ревізію фінансово-господарської діяль­ності Організації та збереження власності у осередках Організації усіх рівнів. Вимагає від посадових осіб та керівних органів управління Організації надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтер­ських та інших документів;

розглядає заяви і скарги членів Організації;

має право залучати незалежних експертів;

10.19. Діяльність ревізійної комісії Організації регулюється Положенням про ревізійну комісію Організації, затвердженим головою Організації.

10.20. Положення про загальні засади побудови осередків Організації схвалюється правлінням Організації та затверджується наказом голови Організації.

 

11. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

11.1.Організація є неприбутковою ,її метою не є одержання прибутку.  У влас­ності Організації можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні й нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах, необхідне для здій­снення її статутної діяльності. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

11.2. Організація та її територіальні, функціональні і місцеві осередки можуть мати у власності будівлі, споруди, приміщення, транспортні за­соби, обладнання та інше майно, необхідне для виконання її статутних завдань.

11.3. Кошти Організації складаються із: дотацій або субсидій, отриманих з державних та/або місцевих бюджетів; державних та/або місцевих цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі, гуманітарної допомоги; безповоротної допомоги підприємств, установ, акціонерних і комерційних структур, благодійних та інших організацій; вступних і членських внесків фіксованих, індивідуальних та колективних членів Організації; добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходжень від різних спонсорів, меценатів, не заборонених законодавством України.

11.4.Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у її власності, будь - які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству Укра­їни. Оперативне управління майном та коштами Організації здійснюють керівники органів управління Організації.

11.5. Кошти Організації використовуються на виконання статутних завдань, організаційно-масові заходи, заохочення  членів Організації, які активно працю­ють в її осередках, на матеріальну допомогу членам Організації, благодійні цілі

11.6. Організація самостійно вирішує питання ведення фінансової та господарської діяльності, використання власних фінансових та матеріаль­них ресурсів відповідно до вимог законодавства України.

Кошторис використання коштів Організації розробляється правлінням Організації та затверджується головою Організації згідно із законодавством України.

11.7. Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до законодавства України володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться у її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності.

 

 

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

12.1. Організація, створені нею установи, організації ведуть оперативний і бухгалтерський облік та статистичну звітність результатів своєї діяльності, реєструються в органах державної податкової адміністрації, вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

12.2. Звітний період встановлюється з 1 січня по 31 груд­ня включно.

12.3. Річний звіт щодо операцій Організації та баланс складаються в строки, визначені законодавством України і відповідно до висновку ревізійної комісії Організації мають бути подані на затвердження керівництва органу управління Організації.

12.4. Організація та посадові особи її керівні органи управління несуть встановлену законодавством України відповідаль­ність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Організації.

12.5. Керівні органи  управління Організації подають на вимогу органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадський об’єднань необхідні документи і пояснення щодо дотримання вимог Конституції, законів України та Статуту Організації.

 

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

13.1. На пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту Організації мають право всі члени Організації, які обговорені на зборах місцевих осередків і в установленому порядку направлені до правління Організації.

13.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації після розгляду їх на правлінні Організації здійснюється голо­вою Організації та затверджується рішенням конференції.

13.3. Зміни до статутних документів Організації реєстру­ються органом виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадський об’єднань.

 

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

14.1. Припинення діяльності Організації може бути здій­снено шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску). Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (само­розпуск) Організації, використання її майна і коштів прийма­ється конференцією Організації, якщо за них проголосувало не менше 2/3 зареєстрованих делегатів.

14.2. Реорганізація Організації, в тому числі   установ і організацій, створених Організацією, здійснюється за рішенням правління Організації. У разі реорганізації усі права та обов'язки переходять до правонаступників. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

14.3. 3 дня призначення ліквідаційної комісії до неї пере­ходять повноваження щодо управління справами Організації, яка діє відповідно до рішень керівного органу управління, який прийняв рішення про ліквідацію відповідно до чинного законодавства України.

14.4. Майно та кошти ліквідованої Організації не можуть розподілятися між її членами, а після задоволення всіх обґрунтованих майнових претензій, майно і кошти пере­даються іншій відповідній неприбутковій організації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, зарахову­ються до доходної частини бюджету держави.

14.5. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність з моменту, коли  орган виконавчої влади, на якого відповідно до законодавства покладені  повноваження  з питань реєстрації громадських об’єднань  прийняв рішення про скасування запису в державному реєстрі громадських об’єднань.

 

___________________________________________

 

Зона відповідальності

 

Анонс

1

1Счетчик тИЦ и PR